بهترین راه درمان بیماری  ژنتیکی، پیشگیری از بروز آن است.
برای بیماران : بیماری ایکتیوز چیست؟
ایکتیوز نوع خاص و شدید خشکی پوست است که با پوسته پوسته شدن پوست به ویژه در دستها مشخص میشود. اغلب فرمهای ایکتیوز جنبه ژنتیکی دارد شایع ترین فرمهای ایکتیوز شامل ایکتیوز لاملار و ایکتیوز ولگاریس می باشند.
در بیماری ایکتیوز ژنهای متعددی درگیر می باشند که نحوه توارث آن متفاوت و شامل اتوزوم غالب غالب مغلوب و وابسته به جنس می باشد.
امروزه با انجام آزمایش WES با روش NGS امکان بررسی ژنهای شناخته شده در بروز بیماری ها میسر می باشد.
درصورتی که در خانواده ای فرد مبتلا به ایکتیوز وجود داشته باشد زوجین قبل از اقدام به  بارداری باید جهت مشاوره و بررسی ژنتیکی ایکتیوز و تعیین ناقلی از نظر این بیماری مراجعه نمایند.
از جمله ژنهای شایع در بروز این بیماری می توان به ژنهای TGM1 و AOX12B و ABCA12  و PNPLA1 و ALOXE3  اشاره کرد.

د رآزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی با استفاده از روش های نوین سلولی و مولکولی شامل تکنیک های توالی یابی و تعیین موتاسیون، تشخیص بیماری در سطوح مختلف پیش از تولد و پیش از لانه گزینی جنین قابل انجام است.