برای بیماران : تعیین هویت
تعیین هویت 
بیش از سه دهه پیش، با استفاده از روش های نوین ژنتیکی، امکان دستیابی به الگوهای خاص ژنتیکی جهت تعیین هویت فراهم گردید. به سرعت این روش فراگیر شد و کاربرد وسیعی در پزشکی قانونی، پلیس جنایی، مهاجرت، تعیین هویت، تعیین رابطه خویشاوندی و ... پیدا کرد.
امروزه استفاده از این روش ها در دادگاه های کشورهای مختلف از جمله ایران کاربرد روزانه ای پیدا کرده است. اساس روش تعیین هویت مبتنی بر مشخص کردن وضعیت ژنتیکی محل های خاصی از ساختار ژنتیکی یا ژنوم یک فرد و مقایسه آن برای همان محل ها با فرد دیگر می باشد. به مفهوم دیگر برای هر فرد طرحواره (پروفایل) تعیین می شود و طرحواره دو یا چند نفر با هم مقایسه می شوند.
 چندین نوع طرحواره قابل تهیه است که در موارد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد:
1. طرحواره برای محل های موجود روی کروموزوم های غیر جنسی یا اتوزوم که در این مطالعات اصلی ترین نوع بررسی می باشد.
2.طرحواره برای محل های موجود روی کروموزوم Y که مختص ارتباط ذکوری است. این روش در اثبات رابطه برادری و عموزادگی و امثال آن کاربرد دارد.
3.طرحواره برای محل های موجود روی کروموزوم X که در اثبات رابطه خواهری از طرف پدر، مادر با فرزند پسر و پدر با فرزند دختر کاربرد دارد.
4.طرحواره برای محل های Indel که به عنوان محل های کمکی برای دقت بیشتر مطالعات استفاده می شود.
همچنین با روش تعیین توالی مناطق خاصی از ژنوم میتوکندریایی، قرابت مادری (وجود جد مادری مشترک) قابل بررسی است.
بخش تعیین هویت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی با در اختیار داشتن پیشرفته ترین دستگاه های تعیین هویت ژنتیکی و دارا بودن گواهی صحت عملکرد از مرکز GEDNAP آلمان آمادگی دارد کلیه خدمات مربوط به تعیین هویت، تعیین روابط خویشاوندی و بررسی نمونه های مجهول شما را ارائه دهد.
تعیین رابطه پدر فرزندی، مادر فرزندی، رابطه پدر-مادر فرزندی (جابجایی نوزاد در بیمارستان)، تعیین طرحواره، تعیین هویت جنین، تعیین هویت اجساد، نمونه های پیچیده یا فاسد شده و مخصوصا استخوان، همچنین بررسی سایر روابط خویشاوندی شامل برادری، خواهری، خواهر- برادری، پدربزرگ و مادربزرگ و نوه، عموزادگی و ... از جمله آزمایش های قابل انجام در این مرکز می باشد.
این بررسی ها می تواند با استفاده از هر ماده بیولوژیکی مانند (مو، ناخن، بزاق، پوست، استخوان و...) و نیز از آثار بیولوژیکی باقی مانده بر روی مواد، اجسام و وسایل (خون یا بزاق بر روی لباس و غیره) انجام شود. لازم به ذکر است که در بررسی های فوق طبق استانداردهای بین المللی جامعه ژنتیک قانونی  (International Society of Forensic Genetics) محاسبات آماری انجام می شود که در قطعیت و صحت جوابدهی ما را یاری می کند.
تاکنون بیش از 3200 پرونده تعیین هویت در این آزمایشگاه بررسی شده است.
در این نوع پرونده ها رابطه والدینی بررسی می شود. هر فرد نیمی از اطلاعات ژنتیکی خود را از پدر و نیمی دیگر را از مادر خود دریافت می‌کند، بنابراین هر فرزند باید در کلیه نواحی بررسی شده با پدر یا مادر خود اشتراک داشته باشند.
در این نوع پرونده ها بر اساس میزان شباهت ژنتیکی افراد و قسمت های ژنتیکی مشترکی که با هم دارند رابطه بررسی می شود. نوع رابطه به صورت تنی، ناتنی یا غیر خویشاوند مشخص می شود. این مطالعه بدون حضور والدین قابل انجام است و برای اثبات خواهری یا برادری نیاز به نمونه گیری از والدین نیست. کروموزوم Y از پدر به همه فرزندان پسر، بدون تغییر (چنانچه جهشی روی ندهد)، منتقل می‌شود.بنابراین در اثبات قرابت ذکوری(عموزادگی، عمو و برادر زاده) بررسی مارکرهای کروموزوم Y در درجه اول اهمیت قرار می گیرد.
میتوکندری از مادر به همه فرزندان به ارث می رسد. قرابت مادری بین تمام افرادی که دارای میتوکندری مشترک هستند توسط این روش قابل بررسی می باشند.
در بسیاری از وقایع طبیعی یا غیر طبیعی می توان از اجساد به جامانده نمونه گیری کرده و آن را بررسی کرد.
امروزه با استفاده از روشهای ژنتیکی بسیاری از پرونده های مجهول گره گشایی شده اند. تعیین هویت در سازمان پزشکی قانونی برای مواردی که دادگاه ها معرفی کرده اند و در ناجا برای مواردی که به جرم و جنایت و کشف مجرم مربوط است استفاده می شود.
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی افتخار دارد که با ناجا (پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا) برای متقاضیانی که جهت تعیین هویت ایرانی خود اقدام کرده اند همکاری می کند.
همچنین این آزمایشگاه در خصوص موارد ارجاع شده از دادگاه ها و سازمان های ثبت احوال و نیز مواردی که فردی به نتیجه اعلام شده به دادگاه اعتراض داشته باشد و نیز مواردی که از خارج از کشور درخواست شده باشد تعیین هویت انجام می دهد.
اگر قصد دارید بدون مراجعه به مراکز قضایی و یا شکایت و یا دادرسی از  وجود یا عدم وجود رابطه خویشاوندی بین افراد مورد نظرتان اطمینان حاصل کنید و یا هر نوع تعیین هویت ژنتیکی مد نظر شماست با بخش تعیین هویت مشورت کنید تا راه حلی مناسب به شما ارائه گردد.
سرعت در کنار دقت و تجربه بیش از 20 سال و نیز کسب تاییده بین المللی ما را متمایز نموده است.