پذیرش : پذیرش

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم:

جهت مراجعه به آزمایشگاه توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

لطفا قبل از مراجعه حضوری، با این آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.

هنگام مراجعه حتما مدارک لازم جهت تشکیل پرونده از جمله دفترچه بیمه، کلیه نتایج آزمایشات انجام گرفته، شناسنامه، درخواست پزشک متخصص و سایر مواردی که فکر می کنید برای مشاوره ژنتیک مفید باشند را به همراه داشته باشید.

در صورت وجود فرد مبتلا در خانواده و نگرانی از تکرار بروز بیماری در خانواده، بررسی بالینی و ژنتیکی فرد بیمار جهت تشخیص علت بیماری ضروری می باشد. مدارک پزشکی و نمونه خون فرد بیمار از الزامات تشخیص ژنتیکی می باشد، بنابراین به همراه آوردن فرد بیمار به هنگام مراجعه به آزمایشگاه می تواند بسیار کمک کننده باشد.

نکات مهم درباره زمان مراجعه به آزمایشگاه

تشخیص ژنتیکی پیچیده و وقت گیر می باشد. بنابراین لازم است قبل از ازدواج و یا بارداری، اقدامات اولیه جهت تعیین ژن درگیر و نوع جهش در فرد مبتلا یا زوجین انجام گیرد تا خانواده در زمان بارداری با مشکلی مواجه نشده و مدت جوابدهی به حداقل زمان ممکن برسد.

در صورت بارداری، خانواده ای که دارای سابقه بیماری می باشد و قبلا برای او تشخیص ژنتیکی انجام نشده باید در اسرع وقت برای تشخیص علت بیماری در خانواده و تعیین سلامتی وضعیت جنین به آزمایشگاه مراجعه نمایند.

بهترین زمان مراجعه برای نمونه برداری از پرزهای جفتی  (CVS)جهت انجام آزمایشات مولکولی شامل تشخیص ژنتیکی وضعیت جنین در مورد بیماریهای ژنتیکی که قبلا علت آنها در خانواده به روش مولکولی در همین آزمایشگاه تعیین گردیده و نیز بررسی سریع اختلالات کروموزومی شایع با روش QF-PCR هفته ۱۱ تا ۱۲ بارداری می باشد.

بهترین زمان مراجعه برای نمونه برداری از مایع آمنیوتیک (آمنیوسنتز) جهت انجام بررسی کروموزومی (کاریوتایپ جنین) پایان هفته ۱۴ بارداری می باشد.

توجه: بعد از اتمام هفته ۱۸ بارداری اجازه سقط درمانی داده نمی شود.

نکات مهم در ارتباط با ثبت درخواست پزشک در دفترچه بیمه:
برای قبل از عقد  هیچ نوع بیمه ای بیمه دریافت نمی شود و هزینه آزمایش برای هرشخص بصورت آزاد محاسبه خواهد شد.

در درخواست پزشک، فقط اسم آزمایش با ذکر مرحله اول یا دوم و یا مرحله اول و دوم نوشته شود.

در درخواست پزشک، فقط اسم یک آزمایش نوشته شود. در صورتیکه در یک نسخه CBC و الکتروفورز و تالاسمی با هم نوشته شده باشند این نسخه قابل پذیرش نمی باشد.

پشت برگه بیمه در توسط پزشک مهر و امضا شود.

نسخه، تاریخ ویزیت نداشته باشد.

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم جهت آزمایش تالاسمی:

آزمایش تالاسمی با توجه به زمان مراجعه خانواده به آزمایشگاه می تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:

آزمایش تالاسمی مرحله اول (قبل از بارداری) 

آزمایش تالاسمی مرحله دوم (در زمان بارداری)

آزمایش تالاسمی مرحله اول و دوم (در زمان بارداری)

آزمایش تالاسمی مرحله اول

آزمایش تالاسمی مرحله اول برای مراجعه کنندگانی که برای اولین بار قبل از عقد و یا قبل از بارداری به آزمایشگاه مراجعه می کنند صدق می کند.

مدارک مورد نیاز جهت آزمایش تالاسمی مرحله اول بصورت زیر می باشد:

 •   شناسنامه آقا و خانم
 • دفترچه بیمه آقا و خانم
 • دفترچه بیمه هر شخص باید حداقل تا سه ماه بعد اعتبار داشته باشد.
 • فرم مرکز بهداشت
 • جواب آزمایش CBC و الکتروفورز آقا و خانم
 • در صورتیکه آقا و خانم هر دو ناقل آلفا تالاسمی باشند، جواب CBC از والدین آقا و خانم مورد نیاز می باشد.
 • در صورتیکه آقا و خانم یکی ناقل آلفا و دیگری ناقل بتا باشد، جواب CBC و الکتروفورز از والدین آقا و خانم مورد نیاز می باشد.
 • در صورتیکه آقا و خانم هر دو مینور باشند، باید ۵cc خون با ماده ضد انعقاد EDTA از والدین آقا و خانم و یکی از خواهر یا برادرهای زوجین به همراه جواب آزمایش CBC به آزمایشگاه آورده شود (از هر شخصی که نمونه خون آورده می شود باید جواب CBC هم  آورده شود).
 • کارت تالاسمی (در صورت داشتن فرزند مبتلا)

درخواست تالاسمی مرحله اول توسط پزشک متخصص زنان و زایمان یا اطفال در دفترچه بیمه به شرح زیر:

برای قبل از عقد  بیمه دریافت نمی شود و هزینه آزمایش برای آن شخص بصورت آزاد محاسبه خواهد شد.

برای بعد از عقد درخواست آزمایش باید در دفترچه تامین اجتماعی خانم و آقا نوشته شود (خانم باید بیمه شده اصلی باشد یا از طرف همسر بیمه شده باشد)

آزمایش تالاسمی مرحله دوم

آزمایش تالاسمی مرحله دوم در مورد مراجعه کنندگانی که مرحله اول را قبلا در آزمایشگاه انجام دادند و می خواهند جهت CVS و بررسی وضعیت جنین از نظر تالاسمی مراجعه کنند صدق می کند.

مدارک مورد نیاز جهت آزمایش تالاسمی مرحله دوم بصورت زیر می باشد:

 • شناسنامه آقا و خانم
 • دفترچه بیمه آقا و خانم
 • جواب مرحله اول
 • جواب سونوگرافی
 • عکس از آقا و خانم
 • فرم مرکز بهداشت

درخواست تالاسمی مرحله دوم ثبت شده توسط متخصص زنان یا اطفال در دفترچه بیمه خانم (توجه: در صورت دو یا سه قلو بودن جنین ها حتما در درخواست پزشک در برگه بیمه یادداشت شود)

آزمایش تالاسمی مرحله اول و دوم

آزمایش تالاسمی مرحله اول و دوم برای مراجعه کنندگانی که در زمان بارداری برای اولین بار به آزمایشگاه مراجعه می کنند صدق می کند.

 • شناسنامه آقا و خانم
 • دفترچه بیمه آقا و خانم
 • دفترچه بیمه هر شخص باید حداقل تا سه ماه بعد اعتبار داشته باشد.
 • فرم مرکز بهداشت
 • جواب آزمایش CBC و الکتروفورز آقا و خانم
 • در صورتیکه آقا و خانم هر دو ناقل آلفا تالاسمی باشند، جواب CBC از والدین آقا و خانم مورد نیاز می باشد.
 • در صورتیکه آقا و خانم یکی ناقل آلفا و دیگری ناقل بتا باشد، جواب CBC و الکتروفورز از والدین آقا و خانم مورد نیاز می باشد.
 • در صورتیکه آقا و خانم هر دو مینور باشند، باید ۵cc خون با ماده ضد انعقاد EDTA از والدین آقا و خانم و یکی از خواهر یا برادرهای زوجین به همراه جواب آزمایش CBC به آزمایشگاه آورده شود (از هر شخصی که نمونه خون آورده می شود باید جواب CBC هم  آورده شود).
 • کارت تالاسمی (در صورت داشتن فرزند مبتلا)
 • درخواست آزمایش توسط پزشک متخصص زنان یا متخصص اطفال:
 •  تالاسمی مرحله اول در دفترچه تامین اجتماعی خانم و آقا نوشته شود (خانم باید بیمه شده اصلی باشد یا از طرف همسر بیمه شده باشد)
 • درخواست تالاسمی مرحله دوم ثبت شده  در دفترچه بیمه خانم (در صورتی که خانم بیمه شده اصلی باشد یا از طرف همسر بیمه شده باشد)

قابل توجه دارندگان دفترچه بیمه تامین اجتماعی :

برای قبل از عقد بیمه دریافت نمی شود و هزینه آزمایش برای آن شخص بصورت آزاد محاسبه خواهد شد.

برای بعد از عقد درخواست آزمایش باید در دفترچه تامین اجتماعی خانم و آقا نوشته شود (خانم باید بیمه شده اصلی باشد یا از طرف همسر بیمه شده باشد)

پس از رویت مدارک توسط کارشناسان آزمایشگاه، خانواده به بیمه راهنمایی می شوند تا برگه بیمه ای که درخواست پزشک در آن نوشته شده توسط اداره بیمه تایید شود.  

قابل توجه دارندگان دفترچه بیمه خدمات درمانی ( روستایی، کارکنان دولت و سایر اقشار )

دفترچه بیمه های روستایی بدون مهر پزشک خانواده قابل پذیرش نمی باشند.

دفترچه بیمه های خدمات درمانی احتیاج به تاییدیه اداره بیمه ندارند.

دفترچه بیمه هر شخص باید حداقل تا سه ماه بعد اعتبار داشته باشد.

قابل توجه دارندگان دفترچه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح :

دفترچه بیمه های خدمات درمانی نیروهای مسلح احتیاج به تاییدیه اداره بیمه ندارند( مگر در موارد خاص)

دفترچه بیمه هر شخص باید حداقل تا سه ماه بعد اعتبار داشته باشد.