مطالب مفید : انواع نحوه توارث بیماری ژنتیکی
توارث اتوزوم غالب : در این نوع توارث ، ژن جهش یافته غالب می باشد که در یکی از کروموزوم های غیر جنسی می باشد و در هر بارداری احتمال پنجاه درصد ابتلای فرزندان وجود دارد و تنها یک ژن جهش یافته برای بروز بیماری کافی می باشد مثل سندرم مارفان، بیماری نوروفیبروماتوز
توارث اتوزوم مغلوب : در این توارث فرد هر دو ژن جهش یافته را از پدر و مادر دریافت می کند و مادر و پدر  فرد مبتلا ناقل ژن جهش یافته هستند و در هر بارداری بیست و پنج درصد احتمال ابتلای فرزندان وجود دارد و عمدتا در ازدواج های فامیلی  این نحوه توارث دیده می شود مانند  PKU و SMA
توارث وابسته به کروموزوم ایکس غالب : ژن مسئول بیماری روی کروموزوم ایکس قرار دارد فقط یک نسخه از ژن برای بروز بیماری کافی می باشد مثل سندرم رت
توارث وابسته به کروموزوم ایکس مغلوب : در این نوع توارث ژن نهفته روی کروموزوم ایکس قرار دارد و زنان ناقل بیماری با احتمال پنجاه درصد دارای فرزندان پسر مبتلا خواهند شد . مانند بیماری هموفیلی A وB  و دوشن و بکر
توارث میتوکندریایی : در این نوع توارث ارگان داخل سلولی میتوکندری که در سیتوپلاسم سلول خارج از هسته وجود دارد باعث انتقال صفات شده و این بیماری ها فقط از طریق مادر به فرزندان پسر و دختر انتقال پیدا می کنند.
توارث Digenic Ressecive  : در این نوع توارث وجود دو ژن متفاوت در فرد مبتلا باعث بروز بیماری می شود که بسیار نادر است. مثلا برخی موارد ژن های ناشنوایی
پ.ن : شکل فوق نحوه توارث یک بیماری  با توارث اتوزوم مغلوب است.