مطالب مفید : نقش ژنتیک در بیماری های قلبی و عروقی
برخی بیماری های قلبی که در خانواده وجود دارد ممکن است علل ژنتیکی داشته باشند ، از جمله این بیماری های قلبی می تواند به سندرم بروگادا و تاکی کاردی های بطنی و سندرم QT کوتاه و مرگ های ناگهانی ناشی از آریتمی اشاره کرد.برخی کاردیومیوپاتی های نظیر کاردیومیوپاتی Dilated یا هیپرتروفیک نیز ممکن است جنبه ژنتیکی داشته باشد.
در صورتی که در خانواده سابقه بیماری ژنتیکی قلبی ذکر شده وجود دارد یا مرگ های ناگهانی قلبی مخصوصا در سنین کودکی و جوانی و نوجوانی وجود دارد. لازم است قبل از اقدام به ازدواج یا بارداری جهت مشاوره ژنتیک و در صورت لزوم بررسی ژنتیکی بیماری قلبی صورت گرفته و با انجام آزمایش ژنتیک مانع از بروز بیماری های قلبی و مرگ های ناگهانی به علل بیماری قلبی شویم.