مطالب مفید : آیا مشاوره ژنتیک فقط در ازدواج فامیلی لازم است؟
مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج مشاوره ای می باشد که تمامی سوابق مربوط به سلامتی و بیماری زوجین و اعضای خانواده را در شجره فامیل زوجین مورد بررسی قرار داده و در صورت احتمال خطر از نظر بیماری های موجود در شجره فامیلی ریسک ناقل بودن زوجین را مشخص می کند و احتمال خطر ابتلای فرزندان به بیماری ها را مشخص می کند.
نکته حائز اهمیت این است که مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج صرفا برای ازدواج های فامیلی نمی باشد بلکه تمامی زوجین چه فامیل و چه غیر فامیل باید مشاوره ژنتیک انجام داده و از نظر بیماریهای ژنتیکی بررسی شوند و در صورت لزوم و بنابر صلاح دید پزشک آزمایش ژنتیک صورت گیرد. در برخی موارد زوجین با ازدواج غیر فامیلی به آزمایشگاه های ژنتیک مراجعه می کنند که در خانواده یکی زوجین ابتلا به بیماری هایی نظیر SMA ، PKU و انواع بیماری های متابولیک و ... وجود دارد و فرزندان آنها نیز مبتلا به همان بیماری شده است. لذا توصیه می شود تمامی زوجین قبل از ازدواج فامیلی جهت مشاوره ژنتیک اقدام نمایند.