مطالب مفید : آیا گروه خونی متفاوت یا یکسان زوجین منعی برای ازدواج دارد؟
افراد با انواع گروه های خونی می توانند با هم ازدواج کنند و فقط در مواردی که گروه خونی خانم از هر نوعی منفی باشد وگروه خونی آقا مثبت از هر نوعی باشد به علت ناسازگاری گروه های خونی در بارداری ها ، بعد از هر بار سقط و خونریزی در بارداری و بیست و هشت هفتگی بارداری و بعد از تولد فرزند باید آمپول رگام تزریق شود.
لازم به ذکر است در این افراد نیز منعی برای ازدواج وجود ندارد و با اقدامات پیشگیرانه ذکر شده در بالا امکان ازدواج و داشتن فرزندان سالم وجود دارد.
گروه خونی خانم قبل از اقدام به بارداری توسط متخصص زنان بررسی می شود و در صورت منفی بودن گروه خونی خانم ، گروه خونی آقا نیز چک می شود و در صورت نیاز به تزریق آمپول روگام اقدامات پیشگیرانه به زوجین توصیه میشود .