مطالب مفید : واکسن HPV (گارداسیل)
در ارتباط با پیشگیری از ابتلا به ویروس HPV و جلوگیری از سرطان دهانه رحم ناشی از HPV واکسیناسیون HPV توصیه می شود.
طبق آمار متخصصین بین سی تا پنجاه درصد افراد جامعه فعال از نظر جنسی به عفونت HPV می باشند، لذا پیشگیری از عفونت HPV بسیار حائز اهمیت می باشد.
امروزه در اکثرا جوامع در سالهای اخیر توصیه به واکسیناسیون می شود و واکسن های مختلفی علیه ژنوتیپ های متعدد وجود دارد. واکسن های دوگانه علیه ژنوتیپ های مهم HPV ۱۶ و HPV ۱۸ و واکسن های دیگر نیز موجود است.
سه تزریق واکسن به فواصل (۶-۲-۰) ماه تیترهای بالایی از آنتی بادی در سرم در نود درصد افراد دریافت کننده واکسن ایجاد شده است.
مدت زمان مصونیت به دنبال واکسن HPV نامشخص بوده ولی در برخی مطالعات معمولا تا پنج سال گزارش شده است.
تزریق واکسن به معنی عدم غربالگری روتین کانسر سرویکس نظیر پاپ اسمیر نمی باشد چون همچنان امکان آلودگی با سایر تایپ های ویروس HPV وجود دارد وبهتر است واکسیناسیون قبل از انجام رابطه جنسی به صورت کامل انجام شود.
در مورد واکسیناسیون HPV توصیه می شود با توجه به شرایط زوجین ابتدا یک مشاوره دقیق صورت گیرد و سپس در صورت تمایل زوجین انجام شود.