مطالب مفید : آمنیوسنتز یا CVS توسط چه پزشکانی انجام می شود؟
آمنیوسنتز و CVS جهت بررسی ژنتیکی جنین جهت بیماری های ژنتیکی یا کروموزومی انجام می شود که عمدتا توسط پزشکان زنان با تخصص پریناتولوژی صورت می گیرد. در برخی موارد به علت عدم دسترسی به پزشکان پریناتولوژیست توسط رادیولوژیست های متبحر در زمینه کارهای تهاجمی که دوره آمنیوسنتز و CVS را گذرانده اند قابل انجام است.