اخبار پایگاه : خدمات مشاوره ای آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی که بصورت تلفنی نیز قابل ارائه هستند
مشاوره ژنتیک ازدواج های خویشاوندی
مشاوره ژنتیک در زمینه بیماری های ژنتیکی افراد مبتلا نظیر عقب ماندگی های ذهنی ، تالاسمی ، هموفیلی ، سندرم داون و ...
مشاوره ژنتیک برای بررسی انواع سرطان ها در خانواده
مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و قبل از بارداری
مشاوره ژنتیک جهت تفسیر نتایج آزمایش های ژنتیک هول اگزوم با روش NGS
مشاوره ژنتیک حین بارداری جهت اختلالات کروموزومی و تست های غربالگری و NIPT