بیوانفورماتیک : بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک :

شاخه ای از علم زیست شناسی است که با استفاده از نرم افزار ها و تجهیزات مولکولی به بررسی داده های مختلف زیستی می پردازد. در بخش بیوانفورماتیک آزمایشگاه دکتر زینلی با استفاده از نرم افزارها و تجهیزات مربوطه کار بررسی ژنهای مختلف انجام می گردد .

معرفی بخش بیوانفورماتیک در آزمایشگاه دکتر زینلی :

کار اصلی بخش بیوانفورماتیک آزمایشگاه دکتر زینلی، راه اندازی بیماریهایی است که برای اولین بار در این مرکز و حتی در کشور مورد بررسی قرار می گیرند. در واقع مراجعین پس از مشاوره با پزشک مشاور ژنتیک می توانند درخواست بررسی بیماری مورد نظر را با آزمایشگاه در میان بگذارند .

با اطلاع به بخش بیوانفورماتیک، بررسی ها شروع می شود بدین صورت که ابتدا ساختار ژن و روشهای رایج برای بررسی بیماری و عامل ایجاد آن مورد مطالعه قرار می گیرد. پس از مطالعات کافی و بدست آوردن ارزانترین و آسانترین روش برای بررسی کار، طراحی پرایمر و ... آغاز می شود.

انتخاب محل مناسب برای پرایمرها با استفاده از نرم افزارهای گوناگونی انجام می گردد که این تنوع نرم افزارهای مورد استفاده سبب افزایش دقت کار می شود. پس از طراحی پرایمر و بدست آوردن نقشه کلی برای بررسی بیماری مورد نظر، پرایمرها برای سنتز سفارش داده می شوند. حدودا یک ماه طول می کشد تا پرایمرها سنتز و به مرکز تحویل داده شوند . پس از تحویل پرایمرها کار بررسی آزمایشگاهی (عملی ) شروع می شود .

سایر فعالیتهای بخش :

  • انتخاب مارکرهای STR برای ژنهای مختلف جهت بررسی پرونده ها با روش homozygosity mapping
  • Troubleshooting  و رفع مشکلات احتمالی مربوط به PCR های مختلف در مرکز
  • طراحی پرایمر برای انواعPCR  از جملهARMS , RFLP, Gap, Long, TP PCR  و...