بهترین راه درمان بیماری  ژنتیکی، پیشگیری از بروز آن است.
:: اطلاعات ::