جوابدهی

تحویل جواب آزمایشهای انجام شده در این مرکز به طرق زیر امکان پذیر می باشد:

 • حضوری
 • ارسال جواب از طریق پست
 • ارسال جواب از طریق ایمیل
 • نحوه ارسال جواب مطابق نظر درخواست کننده آزمایش در زمان پذیرش در پرونده درج می گردد.
 • چنانچه نمونه ای از یکی از مراکز طرف قرارداد ارسال شده باشد، جواب فقط به همان مرکز ارسال می شود و جواب بصورت تلفنی یا کتبی به فرد دیگری (حتی فردی که نمونه اش ارسال شده) داده نمی شود.
 • جوابها در صورت داشتن فرم شماره 1 یا 3 به مرکز بهداشت ارسال می شوند.

نکته مهم: تنها پس از تایید واحد حسابداری مبنی بر تسویه هزینه، نسبت به جوابدهی اقدام می گردد.

تحویل جواب بصورت حضوری:

 • زمان جوابدهی:

تحویل جواب بصورت حضوری از ساعت 8 صبح لغایت 18 بعد از ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه و 8 صبح لغایت 12 ظهر روزهای پنج شنبه با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.

 • شرایط لازم برای دریافت جواب بصورت حضوری:

جواب تنها به شخص درخواست کننده آزمایش یا فردی که درخواست کننده آزمایش در فرم پذیرش به عنوان تحویل گیرنده جواب معرفی کرده است تحویل داده می شود.

جهت دریافت جواب آزمایش به همراه داشتن موارد زیر الزامی است:

 • رسید انجام آزمایش یا کارت آزمایشگاه که شماره پرونده روی آن قید شده باشد
 • کارت شناسایی یکی از زوجین
 • مشاوره در مورد جواب آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه:

جهت انجام مشاوره ژنتیک بر اساس جواب آزمایش انجام شده در آزمایشگاه، هزینه جداگانه ای اخذ نمی گردد به استثناء آزمایش کاریوتایپ. کلیه مراجعین می توانند بصورت تلفنی برای اخذ جواب و مشاوره هماهنگ کنند. مشاوره ژنتیک در ساعات 10 صبح لغایت 14 بعد از ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه با هماهنگی قبلی انجام می شود.

ارسال جواب از طریق پست

جوابها از طریق پست پیشتاز برای افرادی که مایل به دریافت جواب از طریق پست باشند ارسال می گردد، بنابراین جواب آزمایشات 3 الی 4 روز پس از آماده شدن در آدرسی که در روز پذیرش داده اند به دست آنها خواهد رسید.

 • شرایط ارسال جواب از طریق پست:
 • ثبت آدرس دقیق در زمان پذیرش
 • انتخاب گزینه ارسال جواب از طریق پست در فرم پذیرش
 • جواب های بخش تعیین هویت تنها بصورت حضوری داده می شوند و از طریق پست ارسال نمی شوند ولی در مورد مراکز طرف قرارداد که نمونه ارسال می کنند جواب با پست پیشتاز ارسال می شود.

ارسال جواب از طریق ایمیل

 • شرایط ارسال جواب از طریق ایمیل:
 • ثبت آدرس دقیق ایمیل در زمان پذیرش
 • انتخاب گزینه ارسال جواب از طریق ایمیل در فرم پذیرش
 • جواب های بخش تعیین هویت تنها بصورت حضوری داده می شوند و از طریق ایمیل ارسال نمی شوند.

جوابدهی تلفنی در مورد آماده شدن جواب :

 • زمان جوابدهی:

زمان جوابدهی تلفنی در مورد وضعیت پرونده و آماده شدن جواب از ساعت 14 ظهر لغایت 18 بعد از ظهر شنبه تا چهارشنبه و 8 صبح لغایت 12 ظهر روزهای پنج شنبه می باشد.

 • شرایط لازم برای دریافت وضعیت پرونده بصورت تلفنی:

شخص تماس گیرنده باید دارای شرایط زیر باشد:

 • شماره پرونده را بداند.
 • در جریان کامل آزمایش باشد.

جوابدهی برای پرونده های تعیین هویت:

پرونده های تعیین هویت بر اساس درخواست دهنده آزمایش به دو دسته تقسیم می شوند:

 • پرونده هایی که به منظور اطلاع شخصی خانواده ها از نسبت خویشاوندی افراد در خانواده تشکیل می شوند که در این حالت جواب تنها بصورت حضوری و با ارائه کارت شناسایی، به شخص درخواست کننده آزمایش تحویل داده می شود.
 • پرونده هایی که جهت ارائه اطلاعات به ارگان های خاص مانند ثبت احوال، پلیس مهاجرت، پزشکی قانونی و ... تشکیل می شوند. برای این پرونده ها طبق نامه درخواست، پاکت جواب پس از مهر و موم شدن تحویل ارگان درخواست کننده داده می شود.