بهترین راه درمان بیماری  ژنتیکی، پیشگیری از بروز آن است.