بیمه ها

قابل توجه دارندگان دفترچه بیمه تامین اجتماعی :( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مسئول بیمه مرکز تماس حاصل نمایید )

در صورتیکه زوجین قبل از عقد مراجعه کنند شامل حق بیمه نمی باشند .

برای زوجینی که بعد از عقد مراجعه می کنند باید اسم زوجین در شناسنامه های هم وارد شده باشد. نسخه کاغذی در سربرگ (مرکز درمانی یا متخصص زنان یا کودکان) از خانم و آقا گرفته می شود (خانم بیمه شده اصلی باشد یا از طرف همسرشان بیمه شده باشند و آقا بیمه شده اصلی باشند) .

پس از رویت مدارک توسط کارشناسان آزمایشگاه، خانواده به بیمه راهنمایی می شوند تا برگه بیمه ای که درخواست پزشک در آن نوشته شده توسط اداره بیمه تایید شود. 

قابل توجه دارندگان دفترچه بیمه خدمات درمانی (کارکنان دولت و سایر اقشار ): ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مسئول بیمه مرکز تماس حاصل نمایید )

بیمه های خدمات درمانی احتیاج به تاییدیه اداره بیمه ندارند. (نسخ الکترونیک می باشد)

دفترچه بیمه هر شخص باید حداقل تا سه ماه بعد اعتبار داشته باشد.

قابل توجه دارندگان دفترچه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مسئول بیمه مرکز تماس حاصل نمایید )

دفترچه بیمه های خدمات درمانی نیروهای مسلح احتیاج به تاییدیه اداره بیمه ندارند( مگر در موارد خاص)

دفترچه بیمه هر شخص باید حداقل تا سه ماه بعد اعتبار داشته باشد.

قابل توجه دارندگان بیمه های تکمیلی : ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مسئول بیمه مرکز تماس حاصل نمایید )

بیمه رازی - بیمه معلم - بیمه دانا - بیمه تجارت نو - بیمه ما - بیمه ملت - بیمه البرز -  بیمه سینا - بیمه آسیا - بیمه سرمد -  شرکت بیمه سامان بیمه درمانت (شرکت خدمات رسان پیشگام الوند اتحاد)