بهترین راه درمان بیماری  ژنتیکی، پیشگیری از بروز آن است.
:: آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی - راهنمای پایگاه ::
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی - راهنمای پایگاه
باز کردن تمام شاخه ها | بستن تمام شاخه ها