اخبار پایگاه : برگزاری ششمین سمینار سالیانه مشاوره ژنتیک
ششمین سمینار سالیانه مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیتها، فرصتی برای ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی به شرکت کنندگان