اخبار پایگاه : برگزاری مانور آتش نشانی در مجموعه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی جهت افزایش قدرت مقابله افراد در موارد اضطراری
  برگزاری مانور آتش نشانی در مجموعه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی جهت افزایش قدرت مقابله افراد در موارد اضطراری