برای بیماران : بیماری های وابسته مادر (وابسته به کروموزوم X)
بیماری های وابسته جنس (وابسته به کروموزوم X) بیماری هایی می باشند که ژن مسئول بیماری روی کروموزوم X  قرار دارد و می تواند وابسته به X  مغلوب یا غالب باشد.
از جمله بیماری های وابسته به X مغلوب می توان به بیماری هموفیلی A و B و دوشن و بکر اشاره کرد که در این بیماری ها در صورت ناقل بودن مادر احتمال ۵۰% ابتلای جنین پسر در هر بارداری وجود دارد. لازم به ذکر است که در بیماری های وابسته به جنس, دختران ناقل عمدتا فاقد علامت می باشند.
در برخی موارد تک گیر بیماری نیز جهش جدید در فرد مبتلا اتفاق افتاده است و در بررسی ژنتیکی مادر, مادر ناقل جهش نمی باشد و ناقل نیست.
در بیماری های وابسته به کروموزوم X مغلوب, در زنان باید هر دو کروموزوم X  معیوب باشند تا بیماری رخ دهد ولی قابل انتقال به فرزندان است, اما در مردان با توجه به وجود تنها یک کروموزوم X , در صورت به ارث رسیدن بیماری حتما مبتلا می شوند.
در بیماری های وابسته به کروموزوم X غالب, در دختران نیز با همان احتمال پسران منتقل میشود و حتی تعداد زنان مبتلا بیشتر می باشد ولی بیماری در دخترها با شدت کمتری خود را نشان می دهد.
امکان تشخیص پیش از تولد بیماری های وابسته به جنس (وابسته به کروموزوم X) مانند هموفیلی A و B ,دوشن و بکر , سندروم Fragil X و سندروم رت و ... در این مرکز با بررسی CVS یا نمونه گیری از جفت و یا آمنیوسنتز امکان پذیر می باشد.
در تمامی بیماران وابسته به جنس مغلوب و غالب نیز امکان انجام PGD  در این مرکز وجود دارد.