اخبار پایگاه : میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار گرامی باد
روز پرستار، روز جاری عاطفه ها، روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان، روز افتخار انسان به انسانیّت گرامی باد