اخبار پایگاه : انجام PGD بر روی 39 زوج ناقل بتاتالاسمی (معادل 302 بلاستومر)
 از سال 1388 تا کنون 39 خانواده که متقاضی انجام PGD جهت تعیین وضعیت رویان خود از نظر بتاتالاسمی بودند به این مرکز مراجعه کردند. از این تعداد 9 خانواده (معادل 74 بلاستومر) خواهان بررسی همزمان سازگاری بافتی (HLA typing)، 6 خانواده (معادل 48 بلاستومر) متقاضی بررسی همزمان سندرم و 10 خانواده (معادل 71 بلاستومر) متقاضی تعیین جنسیت جنین ها به صورت همزمان بودند.
امکان بررسی جنین های سالم و HLA mathch  (سازگار از نظر HLA) با فرد مبتلا به تالاسمی با روش PGD جهت پیوند مغز استخوان و کمک به فرد مبتلا به تالاسمی وجود دارد.
  • یاخته رشد کننده از لحظه بارورسازی تا پایان هفته هشتم رویان (embryo) و پس از آن جنین (fetus) نامیده می شود.
  • مورولا: 3 روز پس از لقاح رویان به مرحله 8 سلولی میرسد که به آن مورولا می گویند.
  • بلاستومر: به تک سلول جا شده از مورولا که تشخیص بر روی آن صورت می گیرد بلاستومر می گویند.