برای بیماران : آزمایش پیش از ازدواج تالاسمی
تالاسمی یک کم خونی ارثی می باشد، که فرد مبتلا از والدین ناقل تالاسمی متولد می شود. هر دو نوع تالاسمی (آلفا و بتا) به علت نقص در ژن تولید کننده پروتئین حامل اکسیژن در خون (هموگلوبین) ایجاد می شوند.
ناقلین تالاسمی با انجام آزمایشهای CBC و HB  الکتروفورز در زمان ازدواج مشخص می شوند و در صورت ناقل یا مشکوک بودن به مراکز ژنتیک جهت آزمایشهای پیش از تولد تالاسمی معرفی می گردند.
برنامه غربالگری تالاسمی در کشور ما از سال هزار و سیصد و هفتاد و شش طبق پروتکل دستور العمل کشوری وزارت بهداشت در تمامی مراکز بهداشت کشور انجام می شود.
بررسی ژنتیکی تالاسمی بتا و آلفا و هموگلوبینوپاتی های نادر در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی امکان پذیر می باشد. و این مرکز مفتخر است که همکاری بسیار خوبی با همکاران محترم مراکز بهداشت سراسر کشور دارد.
انجام آزمایش تشخیص پیش از تولد و تشخیص پیش از لانه گزینی برای تمامی موارد تالاسمی در این مرکز امکان پذیر است.