اخبار پایگاه : آزمایش تعیین هویت چیست؟
بیش از سه دهه پیش، با استفاده از روش های نوین ژنتیکی، امکان دستیابی به الگوهای خاص ژنتیکی جهت تعیین هویت فراهم گردید. به سرعت این روش فراگیر شد و کاربرد وسیعی در پزشکی قانونی، پلیس جنایی، مهاجرت، تعیین هویت، تعیین رابطه خویشاوندی و ... پیدا کرد.
امروزه استفاده از این روش ها در دادگاه های کشورهای مختلف از جمله ایران کاربرد روزانه ای پیدا کرده است. اساس روش تعیین هویت مبتنی بر مشخص کردن وضعیت ژنتیکی محل های خاصی از ساختار ژنتیکی یا ژنوم یک فرد و مقایسه آن برای همان محل ها با فرد دیگر می باشد. به مفهوم دیگر برای هر فرد طرحواره (پروفایل) تعیین می شود و طرحواره دو یا چند نفر با هم مقایسه می شوند.
 چندین نوع طرحواره قابل تهیه است که در موارد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد:
  •  طرحواره برای محل های موجود روی کروموزوم های غیر جنسی یا اتوزوم که در این مطالعات اصلی ترین نوع بررسی می باشد.
  • طرحواره برای محل های موجود روی کروموزوم Y که مختص ارتباط ذکوری است. این روش در اثبات رابطه برادری و عموزادگی و امثال آن کاربرد دارد.
  • طرحواره برای محل های موجود روی کروموزوم X که در اثبات رابطه خواهری از طرف پدر، مادر با فرزند پسر و پدر با فرزند دختر کاربرد دارد.
  • طرحواره برای محل های Indel که به عنوان محل های کمکی برای دقت بیشتر مطالعات استفاده می شود.
همچنین با روش تعیین توالی مناطق خاصی از ژنوم میتوکندریایی، قرابت مادری (وجود جد مادری مشترک) قابل بررسی است.
بخش تعیین هویت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی با در اختیار داشتن پیشرفته ترین دستگاه های تعیین هویت ژنتیکی و دارا بودن گواهی صحت عملکرد از مرکز GEDNAP آلمان آمادگی دارد کلیه خدمات مربوط به تعیین هویت، تعیین روابط خویشاوندی و بررسی نمونه های مجهول شما را ارائه دهد.