اخبار پایگاه : تکنیک MLPA
Multiplex ligation-dependent probe amplification یکی از جدیدترین و کارآمدترین روشهای مولکولی برای تشخیص سریع و دقیق تعداد نسخه ژنی (deletion/duplication) و حتی جهش های نقطه ای در طیف وسیعی از بیماریهای ژنتیکی انسانی می باشد.
این روش قادر به سنجش کمی DNA و بررسی تعداد نسخه ژنی (gene dosage) در ۴۰ تا ۵۰ محل مختلف در یک واکنش PCR می باشد.
در این روش با طراحی مجموعه ای از پروب ها که هرکدام مکمل ناحیه مشخصی از ژنوم می باشند تعداد نسخه ژنی در یک منطقه را می توان مشخص نمود. اساس این روش بر پایه هیبرید شدن هر جفت پروب با توالی مشخصی در ژنوم به صورت اختصاصی می باشد. به طوریکه حتی تغییر یک نوکلئوتید در محل اتصال دو پروب قابل شناسایی است و از این خصوصیت می توان برای طراحی پروب های اختصاصی جهت بررسی جهش های نقطه ای شناخته شده استفاده کرد.
برترین مزیت MLPA آن است که می توان تعداد نسخه ژنی نامشخص را براحتی و سریع مشخص کرد، در صورتیکه در روش های مشابه مثل Real time می بایست محل مورد بررسی برای حذف و اضافه شدگی از قبل مشخص باشد.
استفاده از MLPA در تعیین ناقلین و تشخیص قبل از تولد برای انواع بیماریها در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی انجام می شود.