اخبار پایگاه : بررسی پانل ژنتیکی سرطان با روش NGS
بررسی پانل ژنتیکی سرطان با روش NGS
امروزه علم پزشکی از نتایج حاصل از تحقیقات فراوان ژنتیکی در مورد بسیاری از سرطانهای فامیلیال سود می برد و دانش در مورد سرطانهای ژنتیکی که چندین مورد ابتلا در خانواده وجود دارد بیشتر شده است.
از جمله شایع ترین این سرطانها می توان به سرطان پستان،سرطان رحم و تخمدان و سرطان معده و کولون (روده بزرگ) اشاره کرد.
در حال حاضر با انجام و بررسی پانل کامل ژنهای سرطان در مورد سرطانهای وراثتی می توان به نتایج مفیدی دست یافت.که پس از انجام تست ژنتیکی پزشکان متخصص می توانند با راهنمایی و تعیین نتایج جهت پیشگیری و درمان این بیماری به اعضای خانواده بیمار کمک شایانی را انجام دهند.درصورتی که در خانواده سابقه ای از سرطانهای مختلف وجود دارد پس از انجام مشاوره دقیق ژنتیکی می توان افراد دیگر خانواده را از نظر بروز بیماری ها شناسایی کرد و اقدامات لازم و پیشگیرانه یا درمانی را انجام داد.