مطالب مفید : مزایای تست NIPT نسبت به تستهای غربالگری رایج
مزایای تست NIPT نسبت به تستهای غربالگری رایج و تستهای بیوشیمیایی و سونوگرافی
۱) موارد مثبت کاذب کمتر در تست NIPT دیده می شود.
۲) قدرت تشخیص بالاتر قدرت تشخیصی بالای ۹۹٪ برای اختلالات کروموزومی شایع ۱۳ و ۱۸ و ۲۱
۳) عدم وجود  احتمال سقط جنین بعد از نمونه گیری به دلیل اینکه نمونه فقط از خون مادر گرفته می شود.
۴) عدم تاثیر پذیری از بارداری قبلی چون چند ساعت بعد از تولد نوزادDNA  آزاد جنین در خون مادر از بین میرود .
۵) امکان بررسی تعیین جنسیت جنین با دقت ۹۷٪
۶) امکان تشخیص زود هنگام از  هفته دهم بارداری به بعد وجود دارد .