برای بیماران : سونوگرافی NT در جنین چیست و چه زمانی توصیه می شود؟
سونوگرافی NT در جنین چیست و چه زمانی توصیه می شود؟
سونوگرافی NT بخشی از غربالگری سه ماهه اول بارداری است و معمولا در هفته های یازده تا  سیزده  بارداری انجام می شود.
در این نوع سونوگرافی، پزشک متخصص رادیولوژیست یا پریناتالوژیست ضخامت پشت گردن جنین را با هدف بررسی احتمال اختلالات کروموزومی مانند سندرم داون و تریزومی سیزده و هیجده را اندازه گیری میکند .
سونوگرافی NT در کنار آزمایش خون غربالگری، احتمال ابتلای جنین به اختلالات کروموزومی را بررسی می کند و در صورت وجود احتمال بالا، پزشک برای تشخیص قطعی، آزمایشهایی مانند CVS و آمنیوسنتز و یا NIPT را تجویز خواهد کرد.
در صورتی که سونوگرافی NT افزایش ضخامت را نشان دهد،حتما به این معنی نیست که مشکلی در جنین وجود دارد. در صورت افزایش ضخامت NT در جنین، توصیه به آمنیوسنتز و کاریوتایپ جنین جهت بررسی کروموزومی در جنین می شود و در صورت نرمال بودن کاریوتایپ جنین،اکوی قلب جنین در هفته هیجده بارداری توصیه می شود.