برای بیماران : آمپول روگام در چه مواردی باید تزریق شود؟
آمپول روگام در چه مواردی باید تزریق شود؟
در دوران بارداری خون مادر و جنین کاملا از هم جداست، مواد غذایی و اکسیژن از طریق جفت مبادله می شوند و احتمال مخلوط شدن خون مادر و جنین بسیار کم است. اما ممکن است در هنگام خون ریزی در طی بارداری، در هنگام سقط جنین، حاملگی خارج از رحم، در زمان آمنیوسنتز و یا نمونه گیری از جفت CVS مقداری از خون جنین وارد بدن مادر شود و این تداخل خونی در ناسازگاری RH خون مهم می باشد.
در مادرانی دارای گروه خونی با RH منفی می باشند و پدر دارای گروه خونی مثبت باشد این مسئله مهم است و امپول روگام باید در موارد فوق حتما تزریق شود.
در این مادران باید در هر بارداری در هفته بیست و هشتم آمپول روگام حتما تزریق شود و پس از تولد فرزند نیز در صورتی که گروه خونی فرزند مثبت باشد باید حتما تزریق شود.