برای بیماران : سندرم لی فرامنی (Li Fraumeni Syndrome)
سندرم لی فرامنی غالبا به واسطه وجود یک جهش در ژن های TP۵۳ و CHEK۲ شناسایی شده و منجر به کسب آمادگی جهت ابتلا به طیف وسیعی از سرطان ها می گردد. این سندرم یک بیماری اتوزومی غالب است بنابراین یک فرد بیمار با احتمال پنجاه درصد جهش را به نسل بعد منتقل می کند.
انواع سرطان های قابل مشاهده در خانواده های حامل جهش شامل سارکوما ، سرطان سینه ،  لوسمی و تومورهای مغزی و سرطان ریه و سرطان استخوان و کانسر پروستات و لوکمی حاد می باشند. محصول پروتئینی ژن جهش یافته P۵۳ به عنوان محافظ ژنوم عمل نمی کند و تجمع جهش ها در سلول های بدن باقی مانده  و سرانجام منجر به تشکیل تومور می گردد.
در صورتی که در خانواده سابقه ای از سرطانهای فوق وجود  دارد احتمال این سندرم مطرح می باشد که توصیه به مشاوره ژنتیک و بررسی ژنتیکی ژن فوق در صورت لزوم می شود.