برای بیماران : کروموزوم چیست؟
در داخل هسته­ ی سلولها، مولکول DNA  به صورت ساختار در هم پیچیده ی کلاف مانند بسته بندی شده است که به آن کروموزوم می­گویند.
هر کروموزوم در ساختار خود ناحیه ی فشرده ای به نام سانترومر دارد که کروموزوم را به دو بخش یا دو بازوی کوتاه و بلند تقسیم می­کند. موقعیت سانترومر شکل مشخصی به هر کروموزوم می­دهد و می­تواند برای توصیف موقعیت ژن ها استفاده شود.
کروموزوم‌ها از نظر تعداد و شکل در موجودات زنده  مختلف بسیار متفاوت هستند ژن های موجود بر روی کروموزوم ها ویژگی های مختلف موجودات را تعیین می­کنند.
مجموعه ژنومی انسان بر روی ۴۶ کروموزوم یا به عبارتی ۲۳ جفت کروموزوم که هر سری آن از پدر و مادر به ارث رسیده قرار گرفته است.
۴۶ کروموزوم موجود در سلول‌های انسانی در کنار هم دارای طولی برابر با ۲۰۰ نانومتر هستند. اگر این کروموزوم‌ها از حالت فشرده باز شوند، طول ماده ژنتیکی (ژنوم)کل، در هر سلول انسانی برابر با ۲ متر خواهد شد.