برای بیماران : در چه مواردی از سرطان پستان نیاز به مشاوره ژنتیک ضروری می باشد:
  • در مواردی که یکی از افراد فامیل سابقه تست ژنتیک BRCA۲ و BRCA۱ مثبت داشته باشد یا مواردی که ژنهای دیگر مسئول در سرطان پستان مثبت باشد.
  • چندین مورد سرطان پستان یا رحم و تخمدان و یا سرطان های دیگر نظیر سرطان پروستات ، سرطان های معده و روده و لوکمی (سرطان خون) و ... وجود داشته باشد.
  • بروز سرطان پستان یا رحم و تخمدان قبل از چهل سالگی
  • سابقه سرطان رحم و تخمدان در فرد مبتلا به سرطان پستان
  • سرطان پستان در یکی از مردهای فامیل
  • وجود سرطان پستان دو طرفه
 
بعد از انجام مشاوره ژنتیک امکان بررسی تمامی ژنهای مرتبط با سرطان پستان و رحم و تخمدان با روش NGS (پانل ژنهای سرطان) وجود دارد.