برای بیماران : اکوی قلب جنین در چه مواردی توصیه می شود؟
اکوی قلب جنین مانند سونوگرافی جنین از روی پوست شکم مادر باردار انجام می شود. این بررسی حدود سی دقیقه تا یک ساعت ممکن است طول بکشد و معمولا در هفته هجده تا بیست و چهار بارداری انجام می شود.
 اکوکاردیوگرافی جنین راپزشک متخصص زنان  در مواردی  توصیه می کند که شایع ترین علت ها شامل موارد زیر می باشد.
شک به بیماری کروموزومی جنین
افزایش ضخامت پشت گردن جنین (افزایش NT در سونوگرافی(
وجود ناهنجاری دیگر غیر قلبی در جنین در سونوگرافی گزارش شده باشد.
نامنظمی های در ریتم قلب جنین
سابقه خانوادگی بیماری قلبی مادرزادی
سابقه جنین یا فرزند قبلی مبتلا به ناهنجاری مادرزادی که در اکوکاردیوگرافی مشخص شده باشد.
سابقه مصرف دارو در بارداری نظیر داروهای ضد تشنج در مادران مبتلا به بیماری صرع و یا داروهای نظیر لیتیوم
مادران مبتلا به دیابت
حاملگی های دوقلویی (مونو کوریون) که جنین ها از یک جفت تغذیه می کنند.