مطالب مفید : آزمایش غربالگری SMA در چه مواردی توصیه می شود؟
در موارد ازدواج خویشاوندی که در خانواده سابقه ای از بیمار مبتلا تایید شده به SMA یا مشکوک به SMA وجود دارد.
غربالگری زوجین با ازدواج فامیلی بدون سابقه بیماری SMA
زوجینی که فرزند مبتلا به SMA داشته اند و نوزاد در چند ماهگی قبل از انجام آزمایش ژنتیک فوت شده باشد.
 زوجینی که در خانواده سابقه ای از بیماری ضعف عضلانی پیشرونده داشته اند که کودکان در شش ماه تا یک سالگی فوت کرده اند و علت بیماری نامشخص بوده باشد.
 زوجین غریبه که در خانواده یکی از آنها بیماری SMA وجود داشه باشد.