اخبار پایگاه : تفسیر CBC
آزمایش CBC برای موارد زیادی ممکن است درخواست شود . که در آزمایش های روتین درخواست می شود که برای ارزیابی و شمارش سلول های خونی کاربرد دارد.
در آزمایش CBC موارد زیر اندازه گیری می شود.

WBC : تعداد گلبول های سفید
این سلولها وظیفه مبارزه با عوامل عفونی را برعهده دارند که شامل نوتروفیل ها و لنفوسیت ها و مونوسیت ها و ائوزینوفیل می باشد.

RBC : گلبول های قرمز خون
از مهم ترین و حیاتی ترین سلول های خونی می باشد که وظیفه آنها انتقال اکسیژن به بافت های مختلف می باشد.
PLT : پلاکت خون
نقش مهمی در انعقاد خون دارد.
  : Hbg
هموگلوبین (hb)
همان پروتئینی است که بر روی گلبول های قرمز وجود دارد و وظیفه اتصال و جابجایی مولکولهای اکسیژن را ایفا می کند.

HCT : هماتوکریت
بیانگر نسبت گلبولهای قرمز به کل حجم خون می باشد.

MCV : این شاخص متوسط حجم گلبول های قرمز را نشان می دهد.

MCH : میانگین میزان هموگلوبین در یک گلبول قرمز
MCHC : این فاکتور نیز مربوط به هموگلوبین می باشد و غلظت هموگلوبین در یک حجم معین از خون اندازه گیری می شود.
RDW : معیاری از اندازه های مختلف RBC می باشد.
MPV   : بیانگر میانگین اندازه پلاکت می باشد.
در موارد آنمی فقر آهن HCT و Hb و RBC و MCV و MCH خون کاهش نشان می دهد و در موارد تالاسمی نیز شاخص MCV و MCH پایین تر از حد نرمال گزارش می شود.