اخبار پایگاه : اصطلاحات رایج در سونوگرافی جنین :
BPD : قطر بین دو استخوان گیجگاهی جمجمه جنین
HC : محیط دور سر جنین
AC : محیط دور شکم جنین
FL : طول استخوان ران جنین
CRL : قد نشسته جنین
NT : اندازه چین پشت گردن جنین که برای تست های غربالگری بسیار با اهمیت است.
NB : اندازه گیری طول استخوان بینی که در موارد سندرم داون احتمال عدم دیده شدن استخوان بینی وجود دارد.
همه این اندازه گیری ها برای تعیین سن جنین و تعیین ریسک (احتمال) بیماری به کار می روند و باید توسط یک سونوگرافی دقیق مشخص شود.