اخبار پایگاه : فریز تخمک در چه مواردی توصیه می شود؟
فریز تخمک در بانک تخمک یکی از گزینه های جدید است که به خانم هایی که تمایل به حفظ قدرت باروری خود دارند و در حال حاضر به دلیل خاص تمایل به بارداری ندارند انجام می گیرد.
فریز تخمک در موارد زیر توصیه می شود
سن خانم بالا باشد اما هنوز آمادگی برای بارداری نداشته باشد.
خانم های مجردی که سن بالا دارند ولی هنوز ازدواج نکرده اند و تمایل به حفظ قدرت باروری خود دارند که در صورت نیاز در آینده بتوانند از تخمک های خود جهت باروری استفاده کنند.
خانم در سنین باروری باشد ولی به علت سرطانها تحت درمان های شیمی درمانی یا رادیوتراپی (پرتو درمانی) باشد که احتمال آسیب به تخمک ها و تخمدانها پس از درمان های فوق وجود دارد.
خانم در سنین باروری، که به علت خاصی نیاز به خارج کردن تخمدانها باشد و تمایل به حفظ باروری در آینده وجود داشته باشد.
خانم هایی که ذخیره تخمدان شان رو به کاهش باشد که با آزمایش های هورمونی این مسئله مشخص شده باشد.