برای بیماران : کرونای انگلیسی
نوع جدیدی از ویروس کرونا که تا کنون در مناطق مختلف انگلستان مخصوصا در مناطق جنوبی آن گزارش شده است  عنوان می شود که حدود هفتاد درصد از نوع رایج این ویروس قدرت سرایت پذیری بیشتری دارد.
این ویروس در ابتدا ویژگی خاصی از خود بروز نداد لذا محققان آن را در زمره جهش های عادی ویروس تلقی می کردند. بعد از انجام تحقیقات با تعیین توالی ژنوم ویروس در انگلستان مشخص شد که ویروسی جهش یافته در آن مناطق گسترش یافته است.
ویروس جدید چندین جهش نسبت به ویروس رایج داشته است. جهش های جدید زمینه را برای انتشار بیشتر ویروس در بدن فراهم کرده است.
با توجه به تحقیقات به نظر می رسد که حداقل سه واکسن مهم تولید شده برای مقابه با کرونا قادر به مقابله با جهش جدید هم هستند و این واکسنها هنوز کارایی خود را در این زمینه حفظ کرده اند.
در آزمایشگاه های  ژنتیک  بررسی جهش های جدید انواع ویروس  با تعیین توالی ژنوم ویروس  کرونا امکان پذیر است.
از تفاوتهای عمده ویروس کرونای انگلیسی با انواع قبلی ویروس کرونا ، سرایت پذیری خیلی بالاتر ، افزایش ابتلا در افراد زیر ۲۰ سال و مرگ و میر بالاتر است.
راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس جهش یافته مانند ویروس کرونای رایج می باشدکه شامل شست و شوی مکرر دستها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از سفرهای غیر ضروری و عدم شرکت در تجمعات و استفاده از ماسک و در خانه ماندن است.