اخبار پایگاه : تشخیص همزمان کرونا و آنفولانزا
ویروس های آنفلوانزا بر اساس تفاوت در پروتئین ماتریکس (M) و نوکلئوکپسید (N) به سه گروه  ویروس A, B, C تقسیم می شوند. در این بین آنفلوانزای نوع A شدیدترین پاتوژن انسانی بوده که منجر به بروز بیماری حاد و اپیدمی در جوامع می شود. آنفلوانزای نوع B به طور اختصاصی منحصر به انسان است. شدت بیماریزایی ویروس آنفلوانزای B نسبت به آنفلوانزای A کمتر بوده، اما با اینحال در مواردی می تواند خطرناکتر باشد. ویروس آنفلوانزای نوع C بیماری خفیفتری را بروز می دهد و نمی تواند اپیدمی هایی را مانند دو نوع قبلی ایجاد کند. تشخیص مولکولی SARS-CoV-۲ که در جهان همه گیر شده نیز در کشور در حال انجام است. تشخیص همزمان این سه عامل پاتوژن یکی از اولویت های بهداشتی کشور می باشد زیرا افتراق این عوامل از یکدیگر در زمان همه گیری کرونا ویروس جدید برای نحوه برخورد با فرد بیمار و قرنطینه احتمالی بسیار مهم است. با توجه به اینکه این سه عامل در ظهور علائم شباهت هایی با هم دارند و نحوه برخورد با آنها برای کادر درمانی و نیز مسئولین بهداشتی بسیار مهم است، بنابراین لازم است در هنگام تست نوع عامل پاتوژن مشخص شود. مثلا فردی با علائم بیماری مشابه بیماری کوید ۱۹ که در واقع مبتلا به آنفلوانزا می باشد، مراقبت متفاوتی را نسبت به فرد مبتلا به بیماری کوید ۱۹طلب می کند. آزمایش تشخیص توام این سه عامل پاتوژن هم اکنون در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی قابل انجام می باشد.