برای بیماران : سونوگرافی داپلر جنین
سونوگرافی داپلر جنین میزان جریان خون در شریانها و رگهای خونی جنین را با استفاده از امواج صوتی در اختیار پزشک معالج قرار می دهد.
امواج صوتی بازتابیده برای تشخیص جریان خونی مسدود، لخته های خون و سلامت جنین قابل استفاده هستند. 
سونوگرافی داپلر جنین با یک دستگاه دستی به نام مبدل انجام می شود. سونوگرافی داپلر جنین در واقع نشان می دهد که مواد مغذی کافی و اکسیژن به جفت و از جفت به جنین می رشد یا خیر.
در این سونوگرافی جریان خون بند ناف، جریان خون جفت و جریان خون قلب و مغز جنین مورد بررسی قرار می گیرد.
شایع ترین علل درخواست سونو داپلر موارد زیر می باشد.
زمانی که جنین با توجه به سن حاملگی کوچکتر از اندازه طبیعی باشد و به اندازه کافی رشد نکرده باشد و یا دچار محدودیت رشد جنینی (IUGR) باشد.
در مواردی که شریان بند ناف جنین و جریان خون یا عروق بندناف مشکل داشته باشد.
در مواردی که مادر بیماری خاصی نظیر پره اکلامپسی یا اکلامپسی داشته باشد.