اخبار پایگاه : انجام تست PCR کرونا آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی در آزمایشگاه و در منزل و محل کار شما
بخش کووید آزمایشگاه دکتر زینلی آماده ارائه انواع خدمات تشخیص مولکولی کرونا می باشد، نمونه گیری در منزل و محل کار، امکان پاسخدهی اورژانسی، ارائه فرمت مورد تایید هواپیمایی و ... از جمله این خدمات است.
جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن
۸۸۹۳۹۱۴۰ تماس حاصل کنید.