برای بیماران : سندرم اهلرز دانلوس
سندرم اهلرز دانلوس گروهی از بیماری هاست که دارای علائم مشترکی شامل افزایش شل شدگی مفاصل و قابلیت کشش شدید پوست همراه با دیگر علائم مثل شکنندگی پوست و آسیب پذیری پوست همراه با بیماری های لثه و پرولاپس دریچه میترال و مشکلات عروقی می باشد. در بروز این بیماری ژنتیکی ژن های متعددی با توارث اتوزوم مغلوب و غالب و وابسته به جنس مطرح است. 
در درگیری مفاصل از افزایش شل شدن مفاصل تا ناپایداری شدید مفاصل همراه با در رفتگی های مکرر می تواند همراه باشد. امروزه با روش ان جی اس امکان بررسی تمامی ژنهای شناخته شده بیماری و بررسی پانل ژنی کامل سندرم اهلرز دانلوس امکان پذیر است.
پس از تعیین نوع جهشی امکان بررسی و تشخیص پیش از تولد بیماری امکان پذیر است.