برای بیماران : سندرم عدم حساسیت به آندروژن
عدم حساسیت کامل یا جزئی به آندروژن از شایع ترین علل هرمافرودیسم کاذب مردانه هستند که در آن افراد مبتلا کاریوتایپ مردانه ۴۶xy دارند ولی دستگاه تناسلی خارجی زنانه یا ابهام تناسلی دارند.
ژن مسئول بیماری AR می باشد و روی کروموزوم ایکس و توارث وابسته به ایکس مغلوب دارد.
در بررسی بالینی با دخترانی روبرو هستیم که کاریوتایپ مردانه 
۴۶xy دارند و در بررسی شکمی وجود بیضه های شکمی یا ناحیه کشاله ران موجود است. اصلاح ابهام جنسی در این موارد با انجام جراحی های ترمیمی امکان پذیر می باشد.
تشخیص بیمار بر اساس کاریوتایپ و بررسی بالینی می باشد که در صورت شک به بیماری بررسی ژنتیکی ژن مسئول بیماری صورت می گیرد.
در صورت بروز بیماری در خانواده لازم است قبل از بارداری مشاوره ژنتیک انجام شود و با شناسایی افراد در معرض خطر بررسی ژنتیکی صورت گیرد.