برای بیماران : سندرم Apert چیست؟
این بیماری با علائم آکروسفالی و براکی سفالی به علت مشکل در بسته شدن درزهای استخوان های جمجمه بروز می کند همراه با سینداکتیلی (به هم چسبندگی انگشتان دوم تا پنجم ) از علائم دیگر می توان به هایپرتلوریسم (افزایش فاصله چشم ها) و پیشانی پهن و بلند و بزرگی سر و پروپتوزیس (بیرون زدگی چشم ها ) و در درصدی ازافراد  بیمار عقب ماندگی ذهنی خفیف یا متوسط ممکن است بروز کند. ژن مسئول بیماری FGFR۲ می باشد.
در صورت ابتلای والدین به بیماری فوق احتمال پنجاه درصد ابتلای جنین در هر بارداری وجود دارد . از تشخیص های افتراقی سندرم فوق می توان به سندرم فیفر و سندرم کروزون اشاره کرد.
در بیشتر موارد بیماری به صورت جهش جدید در یک فرد از اعضای خانواده بروز می کند و والدین کاملا سالم می باشند و فاقد جهش مذکور می باشند. امکان تشخیص ژنتیکی و بررسی تعیین توالی ژن مربوطه بیماری وجود دارد.