اخبار پایگاه : نکات مهم بعد از دریافت واکسن کرونا
قبل از ترک مرکز حداقل ۱۵ دقیقه در همان محل بمانید تا در صورت بروز هر گونه واکنش، سریع رسیدگی شود.
حتماً کارت واکسن خود را از واکسیناتور دریافت کنید.
دقت کنید که در کارت واکسن تاریخ تزریق، نوع واکسن، نوبت واکسن، شماره‌ سریال واکسن و نوبت‌دهی بعدی تزریق مشخص شده باشد.
بعد از دریافت واکسن همچنان پروتکل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک رعایت شود.
به دلیل جلوگیری از کاهش اثر واکسن، تا سه روز از مصرف مواد نیکوتین‌دار (سیگار و قلیان) و مشروبات الکلی خودداری کنید.