برای بیماران : سرطان ها و عوامل موثر بر آن
برای بروز بیماری سرطان عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی دخیل می باشند و در واقع سرطان ها همچنان یک بیماری مولتی فاکتوریال (چند عاملی) می باشند.
از عوامل محیطی تسهیل کننده و موثر در بروز سرطان ها می توان به سیگار و مواد مخدر و مشروبات الکلی و داروهای هورمونی ، غذاهای هورمونی ، مواد شیمیایی ، آلودگی هوا و اشعه های مضر اشاره کرد.
در تعدادی از سرطان ها مانند سرطان معده و سرطان سینه و سرطان روده یک استعداد ژنتیکی در بروز سرطان در خانواده وجود دارد و چندین مورد ابتلا از یک نوع سرطان مخصوصا در شجره خانوادگی رسم شده توسط مشاور ژنتیک مشاهده می شود.
در این موارد توصیه به بررسی ژنتیکی افراد مبتلا جهت تعیین نوع جهش و ژن مربوطه می شود. در افرادی که زمینه ژنتیکی سرطان مورد نظر را در خانواده دارند عوامل محیطی نظیر تغذیه نامناسب و استعمال دخانیات و ... میزان بروز این سرطان ها را افزایش می دهد و ممکن است فرد در سنین پایین تر دچار سرطان شود.
امروزه با استفاده از تکنولوژی جدید NGS امکان بررسی ژن های شناخته شده در سرطان ها به سادگی میسر شده است. در صورتی که در خانواده سابقه ای از سرطان های مختلف یا یک نوع سرطان خاص در تعداد زیادی از افراد خانواده مخصوصا وجود دارد بهتر است جهت بررسی ریسک خطر ابتلا به سرطان در صورت لزوم بررسی آزمایش ژنتیک در افراد پر خطر از نظر سرطان سریعا اقدام نمایید.