اخبار پایگاه : از نقش ژنتیک در پزشکی فرد محور چه می دانید؟
هدف پزشکی فرد محور طراحی استراتژی های پیشگیرانه و مراقبت پزشکی با در نظر گرفتن شرایط تنوع محیط ، سبک زندگی و ژنتیک و بررسی مولکولی فرد می باشد.
امروزه از بررسی های ژنتیکی فرد محور در اقدامات پیشگیرانه و درمان در سرطانهای مختلف نظیر سرطان روده و سرطان پستان و در درمان بیماری های قلبی و عروقی و درمانهای ناباروری و سلامت باروری و ... می توان استفاده کرد.
امروزه دارو درمانی شخصی یا فرد محور یکی از اهداف مهم می باشد که در حقیقت پس از بررسی کامل ژنتیکی و مولکولی افراد می توان مشخص کرد که بهترین داروی ممکن برای آن فرد چیست و پروسه درمان بیماری را به درستی مدیریت کرد و در صورت حساسیت افراد به یک داروی خاص حتی می توان میزان دوز حساسیت زای دارو را تشخیص داد و سپس دوز مصرفی داروی خاص را در فرد مشخص کرد . امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ایجاد بانک های اطلاعاتی بیولوژیک افراد در حال توسعه می باشد و در آینده ای نه چندان دور با افزایش اطلاعات بیولوژیک افراد یک کشور ، تولید داروهای موثر فرد محور مورد توجه ویژه  قرار خواهد گرفت.