اخبار پایگاه : روز جهانی بی هوشی
بیهوشی یکی از مهم ترین تخصص های پزشکی است و روز ۱۶ اکتبر برابر با ۲۴ مهر ماه روز جهانی بیهوشی نامگذاری شده است.
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی روز جهانی بیهوشی را به شما ناجیان نفس های به شماره افتاده بیماران کرونا تبریک می گوید و زحمات بیشمار شما را ارج می نهد.
این روزها که تمامی کادر درمان برای از پا در آوردن ویروس کرونا تمامی دانش و توانایی خود را به کار بسته اند نام یک گروه کمتر از سایر سفید پوشان سلامت به گوش می رسد. سفید پوشانی که دوشادوش متخصصان عفونی و ریه و بقیه همکاران کادر درمان شب و روز خود را وفق بیماران کردند تا بتوانند با به کارگیری مهارت و دانش خود جانی تازه به نفس های به شماره افتاده بیماران کرونایی ببخشند.