برای بیماران : مراقبتهای بعد از آمنیوسنتز
استراحت نسبی در خانه به مدت یک هفته تا ده روز 
در صورت درد شدید پس از نمونه گیری (آمنیوسنتز) می توان از استامینوفن استفاده کرد.
ادامه استفاده از داروهای تجویز شده قبلی توسط متخصص زنان معنی ندارد.
استحمام چهل و هشت ساعت پس از نمونه گیری موردی ندارد
تا ده روز بعد از نمونه گیری از انجام ورزش های سنگین یا کارهای سنگین پیشگیری شود.
در صورت خونریزی شدید یا آبریزش ( با احتمال پارگی کیسه آمنیون ) حتما به پزشک متخصص زنان مراجعه و سونوگرافی جنین انجام شود.
در صورتی که گروه خونی خانم منفی و آقا مثبت از هر نوعی از گروه خونی باشد پس از آمنیوسنتز تزریق آمپول روگام تا هفتاد و دو ساعت پس از آمنیوسنتز الزامی است.