اخبار پایگاه : هشدار پیک ششم کرونا
وارد پیک ششم می شویم اگر :
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکنیم.
 افرادی که واکسن نزده اند را به تزریق واکسن تشویق نکنیم. 
با تصور اینکه واکسن زده ایم ، ماسک نزنیم.
 در مهمانی های خانوادگی و تجمعات با تعداد زیاد شرکت کنیم.
 همچنان ضد واکسن باشیم و روی واکسن نزدن پافشاری کنیم.