برای بیماران : عوامل موثر در شکست IVF
کیفیت جنین : مهم ترین عامل IVF ناموفق ، کیفیت نامناسب جنین می باشد که منجر به لانه گزینی ناموفق می شود.
کیفیت تخمک : کیفیت تخمک تاثیر بسزایی در کیفیت جنین دارد و تخمک های زنان جوان تر معمولا کیفیت بهتری دارند.
کیفیت اسپرم : هر چه تعداد و حرکت اسپرم ها بیشتر باشد احتمال موفقیت آی وی اف بیشتر باشد.
ناهنجاری کروموزومی : در برخی موارد جنین های انتقال داده شده واجد ناهنجاری های کروموزومی می باشند و منجر به سقط می شود.
اختلالات مربوط به لانه گزینی نظیر پولیپ آندومتر یا فیبروم رحمی ، اندومتریوز
عوامل دیگر مانند تنبلی تخمدان ، مصرف سیگار ، افزایش وزن
سن بالای مادر : با افزایش سن زنان از کیفیت تخمک کاسته شده است و ریسک شکست آی وی اف افزایش می یابند.